Tipare Teknike te Ndertesave Modulare

TIPARET TEKNIKE TE NDERTESAVE TE PREFABRIKUaRA
TE DHENA TEKNIKE
KUSHTET E TERMETEVE (Zona e termeteve te shkalles se pare) koeficent efektiv i pershpejtimit te dyshemese: A0 = 0.4
KUSHTET KLIMATERIKE Prodhimi behet bazuar ne zonen klimaterike te 3te
VLERA E NGARKESES NE DEBORE 75 Kg/m2
VLERA E SHPEJTESISE SE ERES 80 km/h (Produkti duhet te jete i fiksuar ne toke)
KOEFICENTI I IZOLIMIT TE MURIT TE JASHTEM K: 0.45 Kcal/m²hC ( K: 0,53 W/m² K )
KOEFICENTI I IZOLIMIT TE MURIT TE BRENDSHEM K: 0.44 Kcal/m²hC ( K: 0,51 W/m² K )
MATERIAL ÇELIKU TE LEHTE Erdemir 1311 ,(ST-37 ) Standard DIN EN 10147-00, zinc plated galvanized steel structure is used.
STENDE ÇIMENTOJE Dendesia: ~ 1300 kg / m³ parandalues i flakeve (nga B1 ne DIN 4102 Pjesa 1)Koeficenti termal i perçueshmerise (λ10 ˚ C ne te thate)
EPS (Shkume e shpalosur Polistirene) TS EN 13163
KAPACITETI I NGARKIMIT TE SHASISE 200 kg/m² (per ndertesa dy kateshe) (llogaritur sipas T.S 498 e.)
KOEFICENTI I IZOLIMIT TE ÇATISE K: 0.39 Kcal/m²hC ( K: 0,43 W/m² K )
PANELET E JASHTME DHE TE BRENDSHME
Panelet e jashtme e te brendshme jane te prodhuara me stenda çimentoje te dyanshme 8X1250X2500 mm. Per izolim perdoren 12 shkuma polistirene te ngurta 84mm midis stendave te çimentos. Trashesia e panelit te jashtem eshte 10 cm dhe panelet e brendshme jane 6 cm, ndersa lartesia e panelit eshte 250 cm. Muri me i rende i paneleve nga paneli i plote, panelit te dritares, panelit te deres, panelit te traut prej te cilit ndertohen shtepite e prefabrikuara (paneli i deres se jashtme 125x250 cm) eshte 114 kg.
NYJET E PANELEVE
Si elemente specifike te bashkimit perdoren profile çeliku te galvanizuara U dhe H te cilat jane te perthyera dhe te kombinuara me lloje te sistemeve te lidhjeve specifike. Ndryshkja nuk mund te ndodhe si rezultat i lageshtise per shkak te cepave te rrumbullakte.
NDERTIMET E MBAJTESEVE
Kolonat, trate dhe lidhjet e çatise jane te perbera nga profile çeliku te galvanizuara te modeluara specifikisht. Pergjate nderteses, ne cdo 1250 mm eshte vendosur nje lidhje çeliku me forme specifike dhe mbi te nje tra çeliku i galvanizuar me forme specifike. Ne ndertim perdoren bullona dhe dado ne menyre qe ndertesa te mund te montohet shume here. Prodhimi behet ne objektet tona moderne te prodhimit me sisteme lidhjeje te forta e te padukshme.
NDERTIMI I LOZHES
Korniza mbajtese e ndertimit te lozhes perbehet nga korniza çeliku te galvanizuara te modeluara specifikisht. Dyshemeja e lozhes eshte e mbuluar me stende çimentoje 16 mm te trashe ( stende me pjese te lidhura çimentoje). Ne tavanin e varur e katit te pare eshte vendosur nje shtrese lesh xhami me trashesi 80mm (14kg/m³) per izolim tingujsh dhe nxehtesie. Ngarkesa e lozhes eshte 200 kg/m²
ÇATIA
SISTEMI I ÇATISE Vlera e pjerresise per çatite me maje dhe sistemet e çative me kulm eshte 30%
IZOLIMI DHE MBULIMI I ÇATISE Mbi trarin horizontal te çelikte, fleta çeliku trapezoide te bojatisura jane vendosur si mbulesa te çatise. Ne rast zgjedhjeje fleta çeliku trapezoidal te bojatisura me modele tjegullash mund te vendosen. Mbulimi i kulmeve behet nepermjet panelimit PVC. Pjeset e dala jane 20 cm. Perdoren fleta çeliku me skaje te formave te gjera te galvanizuara me gypa ajrimi. Per çatite perdoren fleta çeliku te galvanizuara me forma specifike diagonale. Perdoren kanale kulluese katrore PVC dhe shkarkues cilindrike me aksesore te montuar. Kanalet kulluese te shiut dhe aksesoret e tyre mund te behen prej fletave te çelikut ne rast kerkese.
TAVANI
Per tavanin perdoren stenda mbuluese gipsi 12 mm. Per izolimin e tavanit siper stendes mbuluese te gipsit shtrohet 80mm lesh xhami. Poshte kombinimit te shasise se çatise lidhen profile omega te perbera nga çelik i galvanizuar. Ndryshkja nuk ndodh si rezulatat i lageshtise ne cepat e fletave te çelikut per shkak te formes se rrumbullaket. Mbulesa PVC perdoret ne profilet Omega te tavanit per tu dhene atyre nje pamje estetike. Elementet e bashkimit te tendave te gipsit jane te perbera nga material alumini te bojatisur elektrostatikisht. Per vendet me lageshti perdoren stenda çimentoje si mbulese tavani.
DYER
DYER TE JASHTME Dere çeliku 90x200cm me kornize metalore. Per dyert e jashtme perdoren kyce speciale cilindrike, te klasit te pare, te certifikuar TSE.
DYER TE BREDSHME Dyer te brendshme: permasa 80x200, kornize çeliku e galvanizuar, dere Amerikane e bardhe druri. Gjithashtu mund te zgjidhni dyert e aluminit dhe PVC. Perdoren kyce te instaluar dhe te certifikuar TSE.
DRITARE
DRITARE (Dritare nen tra) 120X100, 120x160 cm dhe 60x40 cm, me materiale PVC dhe te certifikuara TSE dhe gjithashtu serite 60. (Ne rast zgjedhjeje mund te perdoren korniza te bera nga stendat e çimentos perreth dritareve dhe trave)
XHAM I DYFISHTE I gjithe xhami i perdorur per dritare eshte i dyfishte 4 + 16 + 4, dhe per dritaret e traut perdoret xham akulli.
Kur behet porosia te gjitha permasat e dyerve dhe te dritareve duhet te permenden.
SHKALLET
Te prodhuara nga profile çeliku te galvanizuar, te cilat jane specifikisht te modeluara nga makineri rollform. Shkallet montohen nepermjet sistemit te vidimit te padukshem. Çdo shkalle eshte e mbuluar me dru dhe parvazet jane te hapur. Parmaket jane te prodhuar me hekur te punuar dekorativ. Pjeset metalore jane te lyera me boje elektrostatike. Ne rast zgjedhjeje shkallet mund te prodhohen totalisht me dru.
BOJATISJET
BOJATISJA E JASHTME Pjeset metalore te jashtme jane te bojatisura me shtrese te dyfishte mbulimi dhe me shtrese te dyfishte boje vaji sintetike. Siperfaqet e paneleve te stendave te çimentove te jashtme jane te lyera me boje akrilike. Per murin e jashtem aplikohet stuko ne zonat e nyjeve. Produkte te certifikuara TSE bojatisjeje perdoren ne ndertesat tona.
BOJATISJA E BRENDSHME Siperfaqet e stendave te çimentos se brendshme dhe stendat e gipsit te tavaneve jane te bojatisura me boje plastike. Produkte te certifikuara TSE bojatisjeje perdoren ne ndertesat tona.
TE TJERA Lidhjet, trate horizontale dhe kornizat e paneleve te ftohta e te galvanizuara nuk jane te mbuluara sepse ato prodhohen nga teknologji te menyrave te padukshme.
INSTALIME ELEKTRIKE
INSTALIME Instalimet elektrike jane te vendosura mbi suva duke perdorur kabuj te certifikuar TSE.
KABLLO Instalimi eshte i vendosur siper suvase dhe mund te montohet menjehere ne rast zgjedhjeje.
SIGURESAT Perdoren siguresa te certifikuara TSE.
INSTALIME TE NDRIÇIMIT Perdoren materiale te certifikuara TSE.
ÇELESA DHE PRIZA Perdoren çelesa dhe priza te certifikuara TSE.
LIDHJE TE JASHTME Metri elektrik, rrufepritesat dhe lidhjet e jashtme jane pergjegjesi e bleresit.
INSTALIME SANITARE
INSTALIMI Instalimi eshte i vendosur siper suvase dhe mund te montohet menjehere ne rast zgjedhjeje.
MALLRA SANITARE Perdoren materiale te certifikuara TSE.
PAJISJE ÇEZMASH DHE DUSHI Perdoren materiale te certifikuara TSE.
TUBACIONE Tubacionet e ujit te paster jane te bere nga PPRC dhe tubacionet e ujit te piset jane te bere nga PVC dhe te gjithe materialet jane te certifikuar TSE.
LIDHJE TE JASHTME Sahati i ujit dhe lidhjet e jashtme jane pergjegjesi e bleresit.
BAZAMENTI DHE BETONI
Pllaka e betonit (Bazamenti) duhet te behet sipas planit te betonit (permasa bazike) te siguruara nga Karmod. Pllaka e betonit dhe studimi i tokes jane pergjegjesi te klientit. Ndertesa eshte e fiksuar ne toke me spiranca dhe nyje çeliku. Duhet te pergatitet nje skelet i ankoruar ose nje rrjet teli. Klienti eshte pergjegjes per te gjitha veprimet e germimit.span>
Teknologjite e prefabrikuara te ndertimit Karmod ka te drejten e modifikimit ne Specifikimet Teknike.
 

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail