Te dhena teknike te Konteniereve Flat Pack

Te dhena teknike te Konteniereve Flat Pack

Ne zgjodhem me te miren per kenaqesine tuaj

Ne perdorim materiale e perberes cilesore te certifikuar per te gjitha strukturat e konteinerve Karmod per sigurine tuaj. Konteineret tani reflektojne siguri ne cdo detaj teksa ne i prodhojme duke zgjedhur produkte cilesore te certifikuara per pjeset metalore, panelet e mureve, pajisjet elektrike, pajisje per uje te paster e te piset, bojat, dyshemet, dritaret dhe dyert. Ju mund te gjeni me shume informacion perreth specifikimeve teknike te produkteve te konteinereve te firmes boterore Karmod.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE KONTEINEREVE
PERMASAT E PRODUKTIT

Permend permasat e konteinereve ne kontrate, Te gjitha permasat mund te ndryshojne rreth ± 50mm

PJESET METALORE 1311 Erdemir i galvanizuar
STENDE ÇIMENTOJE TSE 634-2
TE DHENA TEKNIKE
KUSHTET E TERMETEVE Shkalla e pare
KUSHTET KLIMATERIKE Zona klimaterike e 3te
NGARKESA NE DEBORE 80 Kg/m²
SHPEJTESIA E ERES 80 Km/ore Produkti duhet te jete i fiksuar ne toke.
SHKUME POLIESTER (EPS) TS EN 13163
KOEFICENTI I PERCIMIT TE MURIT TE JASHTEM 0,46 W/m²K
KOEFICENTI I PERCIMIT TE CATISE 0,26 W/m²K
KOEFICENTI I TRANSFERIMIT TE TE NXEHTIT TE DYSHEMESE 1,24 W/m²K
KAPACITETI I NGARKIMIT TE SHASISE 200 Kg/m²
DYSHEMEJA
SISTEMI Profile dhe lidhje te kycura me forme specifike perdoren ne ndertim. Produkti duhet te vendoset ne nje siperfaqe te sheshte dhe te qendrueshme.
SHTRESA MBULUESE E DYSHEMESE Vinil 2.5 mm i trashe perdoret mbi nje stende çimentoje 14 mm te trashe.
MURET
SISTEMI Panele sanduiçe me forme specifike me izolim EPS.
MBULESA E SHTRESES SE JASHTME Flete çeliku e lyer elektrostatikisht Ral 9002.

MBULESA E SIPERFAQES SE BRENDSHME

Flete çeliku e lyer elektrostatikisht Ral 9002.
IZOLIMI I MUREVE Prodhuar me trashësi 50 mm dhe me dendesi 14 kg / m³ shkumë plastike (EPS), rezistence e klasit B2 ndaj zjarrit, izolim i plotë termik, me materiale të shëndetshme dhe te sigurta.
ÇATIA
SISTEMI I ÇATISE Panele sanduiçe EPS specifikisht te formuar per grumbullim (gershetim i kalibruar). Uji i shirave do te thahet permes nje sistemi specifik te grumbillimit.
IZOLIMI I ÇATISE Prodhuar me trashësi 120 mm dhe me dendesi 14 kg/m³ shkumë plastike (EPS), rezistence e klasit B2 ndaj zjarrit, izolim i plotë termik, me materiale të shëndetshme dhe te sigurta.
MBULESA E SHTRESES SE JASHTME Flete çeliku e lyer elektrostatikisht Ral 9002.
MBULESA E SIPERFAQES SE BRENDSHME Flete çeliku e lyer elektrostatikisht Ral 9002.
DYER
DERE E JASHTME E perbere nga nje kornize metalore dhe 40mm panel sanduice te perforcuar me rondele metalore te parrjedhshme dhe me lidhje PVC.
DERE E BRENDSHME Dere MDF me kornize metalore te lyer elektrostatikisht. (1980X755mm)
DRITARE
DRITARE Dritare PVC 875x1135 mm. Dritaret jane nje kraheshe dhe hapen 90 grade.
PARVAZ PVC eshte perdorur ne pjesen e brendshme te parvazit te dritares.
XHAM Xham i dyfishte.
BOJATISJA
PJESA JASHTE DHE BRENDA Flete çeliku e lyer elektrostatikisht Ral 9002.
PJESET METALORE Flete çeliku e lyer elektrostatikisht Ral 1019.
INSTALIMET ELEKTRIKE
SISTEMI Ne suva.
KABLLO Perdoren priza 3x2,5 dhe ndriçues 2x1,5 te certifikuara NYM TSE.
NDRIÇUES Materiale te certifikuara TSE.
PRIZA DHE ÇELESA Te ndodhura ne çdo dhome.
INSTALIME SANITARE
SISTEMI On the plaster
BIDE Perdoret qeramike e certifikuar TSE.
BIDE Perdoret qeramike e certifikuar TSE.
KABINE DUSHI Perdoren produkte akrilike te certifikuara TSE. (Kabinat e dushit nuk jane ne perdorim ne produktet tona te kontienereve WC-Dush) 
LAVAMAN Materiale te bera dhe certifikuara nga TSE dhe ABS.
TUBACIONE TE UJIT TE PASTER Perdoren materiale me tipare PPRC me certifikim TSE.
TUBACIONE TE UJIT TE PISET Perdoren materiale me tipare PPRC me certifikim TSE.
AKSESORE Pasqyra, mbajtesja e letres higjenike dhe mbajteset e sapunit jane materiale te certifikuara TSE.
WC-DUSH
AJROSJA Perdoren perde dushi per njesite e dushit. Gypa 210mm x 250mm perdoren per njesite e WC dhe dusheve. Per korrideoret perdoren 2 njesi traresh 600mm x 400mm te vendosur ne te dy muret anesore. 
MBULESAT E DYSHEMESE DHE MUREVE Dyshemeja e dushit eshte e mbuluar teresisht me vinil PVC. Muret jane te mbuluar me vinil PVC deri ne lartesine 1300mm (perjashtohen muret ndares). Ne njesite WC, dyshemeja dhe muret jane te mbuluar me vinil PVC minimumi deri ne 300mm. 
DERA Perdoren dyer 900mm per WC te cilat hapen nga jashte.
NDRIÇIMI Perdoret nje ndriçim kundra lageshtise me permasa fikse 2x18.
DOREZIMI
Ngritja behet me mbajtese dhe kolona specifikisht te dizenjuara.
Teknologjite e prefabrikuara te ndertimit Karmod ka te drejten e modifikimit ne Specifikimet Teknike.
 

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail